Klagomålshantering

Har du klagomål på verksamheten?

Syftet med Montessoriförskolan Lekloftets rutiner för klagomålshantering är att kunna identifiera och förebygga brister inom verksamheten.

Enligt skollagen (2010:800) § 8 ska det på en förskola finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskolan vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

Vem lämnar jag mitt klagomål till?

Om det är något i verksamheten som inte motsvarar dina förväntningar eller du är missnöjd med något i ditt barns förskola framförs det till pedagogerna eller rektorn.

Klagomålet kan antingen framföras muntligen direkt till pedagogerna eller rektorn, eller skriftligen på avsedd blankett. Ditt skriftliga klagomål skickas in via mejl till rektor Louise Niklasson louise@lekloftet.se

Förskolechefen ansvarar för att det tas fram en åtgärdsplan, att åtgärderna utförs och att den som utfärdat klagomålet informeras. Anonyma klagomål hanteras men ges ingen återkoppling på.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Normalt ska den som utfärdat klagomålet inom två dygn få ett kvitto på att klagomålet har mottagits, och ärendet ska hanteras inom två veckor. Alla klagomål arkiveras hos förskolechefen. Skriftliga klagomål delges huvudmannen.

Om jag inte är nöjd med åtgärdsplanen?

Om du inte är nöjd med åtgärdsplanen eller om de åtgärder som gjorts inte uppnått dina förväntningar ber vi dig att gå vidare till styrelsen och skriftligen skicka in en klagomålsanmälan till styrelseordförande: styrelseordforande@lekloftet.se

Blankett för klagomålshantering (PDF-fil)